051208
Švietimas

Nuotolinis mokymas socialinio pedagogo darbe

Kauno miesto ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai dalyvavo virtualioje socialinių pedagogų metodinėje valandoje „Nuotolinis mokymas socialinio pedagogo darbe“. Metodinę valandą pradėjo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė, džiaugdamasi socialinių pedagogų kūrybingumu, energija ir neblėstančiu ryžtu. „Karantinas apriboja pagrindinę socialinio pedagogo darbo priemonę – tiesioginį bendravimą, tad pirmasis ir pagrindinis mūsų, socialinių pedagogų žingsnis yra užtikrinti, kad tiek vaikas, tiek tėvai/globėjai ar kolegos žinotų kaip su jus pasiekti, todėl svarbu pateikti savo darbui skirtus kontaktus“, teigė socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė ekspertė Daiva Šabūnienė. Ji supažindino su NŠA Psichologijos skyriaus socialinių pedagogų parengtomis rekomendacijas „Socialinio pedagogo vaidmuo nuotolinio ugdymo organizavimo procese“.

Remiantis šiomis rekomendacijomis svarbu:

1. Nurodykite darbo valandas, kuriomis Jūs galite būti pasiekiami konsultacijoms realiu laiku;
2. Užtikrinti sistemingą konsultacijų tęstinumą vaikams tėvams ar globėjams;
3. Pagrindinis dėmesys skirtas sunkiau gyvenantiems;
4. Ką daryti, kai vaikai nuolat praleidžia užsiėmimus.

Šiuo metu ypač svarbi pagalba „čia ir dabar“, atsižvelgiant į konkretų atvejį bei aplinkybes. Kauno Miesto TBK specialistė Sigita Šimkienė pabrėžė, kad TBK tikslas – užtikrinti savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti tėvystės įgūdžius ir didinti šeimos savarankiškumą, gerinti vaikų psichikos ir fizinę sveikatą, plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti įveikti mokymosi sunkumus, patiriamus dėl negalių ar nepalankių aplinkos veiksnių, mažinti nepilnamečių iškritimo iš švietimo sistemos riziką. Šios koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai). S.Šimkienė priminė 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo“ bei atsakė į rūpimus klausimus, pabrėžė, kad svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Socialinių pedagogų metodinio būrelio narės Kauno Saulė gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Andrėja Adašiūnienė pristatė naują metodinę priemonė – klausimyną „Kaip jautiesi, moksleivi”, skirtą mokinių savijautos, mokymosi ir bendravimo poreikių nuotolinio mokymosi metu nustatymui, o Kauno Dainavos progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Aurelija Reinikovienė šį klausimyną pritaikė ir tėvams.

Klausimyno tikslas – padėti socialiniams pedagogams išsisaiškinti, su kokiais išsūkiais mokiniai susiduria karantino metu: kaip sistemingi dalyvauja virtualiose pamokose, ar turi mokymuisi būtinas preimones, kokius patiria mokymosi trikdžius, fizinės ir emocinės savijautos pokyčius, su kokiais bendravimo sunkumais susiduria. Klausimyną parengusi Kauno „Saulės” gimnazijos socialinė pedagogė Andrėja Adašiūnienė atkreipė dėmesį, kad klausimuose integruoti prevenciniai uždaviniai bei socialinio emocinio ugdymo nuostatos, skatinančios pačio mokinio sąmoningumą, atsakingą sprendimų priėmimą.

Socialiniai pedagogai, bendradarbiaudami su vaiko gerovės komisijos nariais, klasių vadovais, atlikę apklausą, gautus rezultatus galės panaudoti švietimo pagalbos tobulinimui, diskusijoms su mokiniais, tėvais, mokytojais. Tikimasi, kad rekomenduota priemonė padės mokyklų bendruomenėms geriau suprasti mokinių rūpesčius ir drauge ieškoti būdų, kaip juos spręsti.

Metodinės valandos metu buvo aptarti ir kiti klausimai: nemokamas maitinimas bei vaikų vasaros užimtumas. D. Šabūnienė pabrėžė, kad nuotolinis mokymas – rimtas išbandymas. Tad būtinas vienas kito palaikymas:

1. Tarkitės su kitais pagalbos mokiniui specialistais, klauskite nuomonės, patarimo;
2. Dalinkitės gerąja patirtimi: pravestomis klasių valandėlėmis, grupiniais užsiėmimais ir t.t.;
3. Konsultuokitės su kitomis institucijomis: socialiniu paslaugų centru, atvejo vadybininkais, VTAS ir TBK specialistais.

Metodinio būrelio pirmininkė susitikimą pabaigė Irmos Nekrošiūtės mintimis: „Būkite tuo, kas esate. Tai, kas jūs esate yra tūkstančius kartų įstabiau, nei tai, kuo stengiatės atrodyti norėdami padaryti įspūdį, norėdami įtikti ir patikti. Netemdykite šviesos, kuria jūs esate, dirbkite savo darbą, kad ji suspindėtų kuo ryškiau. Būkite, ir tie, kuriems lemta būti šalia, bus šalia. Ne dėl kažko, o nepaisant nieko. Nebijokite prarasti tų, kurie jūsų buvimą pakenčia. Pasidovanokite sau dovaną būti su tais, kurie jį švenčia!“ Taigi, linkiu dovanos būti su tais, kurie jūsų buvimą švenčia.

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune https://bit.ly/m/kaunoaleja

Parašykite komentarą