Moksleiviai. Pirmoji pagalba 5 of 25
Švietimas

Nuotolinio mokymo patirtis. Kokie iššūkiai dar laukia?

Įpusėjo ketvirta savaitė, kai ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu. Mokytojai ir mokiniai jau beveik  įprato mokytis kitaip, o teiginys „mes jau nesimokysim kaip buvo anksčiau, taip kaip buvo“ jau, manome, įsisąmonintas. Šiandien  mokytojai, vykdydami nuotolinį mokymą, jau gali įvardinti, jog susiduria su nemažais iššūkiais, tačiau juos galima sėkmingai įveikti: tai ir turinio kūrimas, ir klasės dinamikos valdymas, ir mokinių vertinimas,  ir grįžtamojo ryšio teikimas, ir mokinių konsultavimas.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, tęsdamas  vertingos patirties sklaidą, glaudžiai bendradarbiaudamas  su  Kauno Jono  ir Petro Vileišių mokyklos komanda,  jau antrą kartą pakvietė pedagoginę bendruomenę susipažinti su mokyklos patirtimis, prisitaikyti, perimti geras idėjas organizuojant nuotolinį mokymą naudojantis  Office 365 programa Teams “. Per ZOOM vaizdo konferencijų aplinką nuotoliniu būdu renginį stebėjo ir galėjo diskutuoti visi suinteresuotieji.

Nuotolinis mokymasis Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje vyksta sklandžiai, sinchroniniu būdu ir apima visus lygmenis. Mokyklos bendruomenė susitelkusi ir prisitaikiusi prie pasikeitusio darbo  ritmo  bei „išmokusi nuotolinio mokymo(si) organizavimo pamokas“, kuriomis galime pasidalinti su kitomis mokyklomis.

Mokyklos vadovų lyderystės lygmeniu svarbu įvertinti penkis nuotolinio mokymosi organizavimo aspektus. Pirmasis – mokinių ir mokytojo saugumo užtikrinimas. Nuotoliniam mokymuisi pasirinkta Teams aplinka pasižymi aukščiausiais saugumo standartais, tačiau yra sukurta motyvuotam ir sąmoningam vartotojui. Saugumo užtikrinimas apima kelis momentus: atsižvelgimą į mokinių emocinius poreikius, susitarimus dėl taisyklių, saugumo nustatymus ir dalyvių teisių ribojimą virtualioje klasėje. Antrasis – bendradarbiavimo ir mokymosi kultūros kūrimas virtualioje erdvėje. Ir tai yra neišvengiama dalis.  Mokytojų IT raštingumo lygis bei jų gebėjimas išnaudoti Teams funkcionalumus labai skirtingas. Mokymasis kartu apima tris aspektus: prieinamus išteklius (video pamokėles); mentorystės sistemą, kai labiau patyrę mokytojai konsultuoja mažiau patyrusius, bei vieningas susitarimų supratimas ir jų laikymasis. Trečiasis – mokymo metodikos peržiūrėjimas. Sinchroniniu ryšiu vedamos pamokos bei žinių įtvirtinimui pateikiami elektroniniai mokymosi ištekliai sudaro dienos užduočių kiekį, kuris turi būti optimalus. Parenkant optimalų mokymosi krūvį, svarbūs keli aspektai: virtualios mokymosi aplinkos  patogumas, mokytojo prieinamumas bei turinio įdomumas. Ketvirtasis – Teams, kaip virtualios mokymosi aplinkos funkcionalumų išnaudojimas. Viskas, ko reikia mokymuisi, mokiniui pasiekiama Teams aplinkoje, o mokymo procese išnaudojamos visos galimybės, kurios yra sukurtos mokytojams. Penktasis – nuolatinis įsivertinimas ir gerosios patirties išskyrimas. Šiam tikslui pasitarnauja mokyklos bendruomenės grupių apklausos bei reguliarus bendravimas aptariant aktualius klausimus ir kylančias problemas.

Mokytojų lyderystės lygmeniu svarbūs trys aspektai. Pirmasis – bendradarbiavimas su kolegomis ir idėjų bei patirčių sklaida. Kiekvienas mokytojas kiekvieną darbo dieną apie technologijų taikymą išmoksta daugiau nei išmoko per pastaruosius  3–4 metus. Aktyviai dalyvaujama virtualiose paskaitose, seminaruose, metodinėse valandose, kurių yra ypač gausu ir didelė įvairovė. Individualus mokymasis turi tapti kolektyviniu mokymusi, kuomet geriausios praktikos, metodikos, įrankiai yra išryškinami ir taikomi viso kolektyvo lygmeniu. Antrasis – metodikos peržiūrėjimas, pirmenybę teikiant interaktyviam, įtraukiam mokymui ir mokomųjų veiklų diferencijavimui. Nuotolinis mokymasis duoda gerų rezultatų tik tuomet, kai mokiniui yra įdomu mokytis  ir pastoviai gaunamas grįžtamasis ryšys. Trečiasis – turinio kūrimas. Sukurtos mokomosios medžiagos gausa labai didelė, todėl puikių IT įrankių ir aplinkų dėka mokytojas esamas užduotis, pamokėles, veiklas gali pritaikyti pagal mokinių individualius skirtumus, t. y. mokytojai gali prisitaikyti prie mokinių gebėjimų.

Vadovų ir mokytojų bendradarbiavimo veiksmingumą tiesiogiai jaučia ir mokiniai. Reflektuodami nuotolinio ugdymo kokybę, mokiniai išskiria keturis privalumus. Pirmiausiai – turinys tapo įdomesnis, interaktyvesnis, suprantamesnis. Antra – daugėjo užduočių, kurias atlikti gali natūraliu tempu, neskubėdamas, įsigilinęs, ramioje aplinkoje. Trečia – išaugo bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių bei mokinių tarpusavyje. Mokytojai skyrė daugiau laiko mokinių nuomonėms, refleksijoms, geriau įsiklausė į jų poreikius, skiriama daugiau grupinių darbų. Jungiantis į sinchroniniu ryšiu vedamas pamokas, pateikiant užduotis, sprendžiant kylančias problemas, buvo jaučiamas mokinių noras padėti vieni kitiems. Ketvirta – augo mokinių IKT gebėjimai, mokėjimas dirbti su Teams bei visu Office365 programų paketu. Mokiniai ugdosi įgūdžius, kurių neabejotinai reikės ateityje, o mes, švietimo darbuotojai, rodome, kaip atrodys netolima ateitis.

Seminaro metu  Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojai pasidalino savo refleksijomis: kodėl nuotolinis mokymasis yra sėkmingas, kodėl jie mokykloje visuotinai pasirinko Teams įrankį, kokius Teams funkcionalumus išskirtų kaip labiausiai palengvinančius mokytojo darbą. Skirtingų sričių mokytojus – nuo ikimokyklinio iki pagrindinio ugdymo, nuo humanitarinių iki tiksliųjų mokslų – vienija nuomonė, kad nuotolinis mokymasis vyksta sėkmingai, o Teams aplinka, be abejonės, prisideda prie nuotolinio mokymosi sėkmės.

Norisi tikėti, kad ekstremalios situacijos iškelti ir Kauno Jono Ir Petro Vileišių mokykloje įveikti iššūkiai ilgalaikėje perspektyvoje leis racionaliai išspręsti tiek efektyvesnio ir šiuolaikiškesnio nuotolinio mokymo klausimus, tiek prisidės prie tikro mokymo proceso modernizavimo Lietuvos švietime.

 

Dr. Dalia Lapėnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė

Parašykite komentarą