Capture 4
Švietimas

Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“

2020 m. birželio 3 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovų ir mokytojų komanda Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotame metodiniame renginyje „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“ pasidalijo gerąja patirtimi nuotolinio mokymo(si) iššūkių kontekste. Renginyje dalyvavo per šimtą Kauno miesto bei šalies mokytojų, mokyklų vadovų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo centrų specialistų.

Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė pateikė įžvalgas apie šiuolaikinio ugdymo iššūkius, nuotolinio mokymo(si) patirčių universalumo reikšmę skirtingų mokomųjų dalykų kontekstuose. Ji akcentavo, kad šiuolaikinio ugdymo esmė – svarbiausią dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant jam tinkamą paramą, kuri padėtų pasiruošti aktyviam ir profesine prasme produktyviam gyvenimui.

Gimnazijos įvairių mokomųjų dalykų (biologijos, chemijos, istorijos, verslumo ugdymo, anglų kalbos, vokiečių kalbos, lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų) mokytojai, pristatydami skirtingas nuotolinio mokymo(si) patirtis, pademonstravo, kaip organizuoti šiuolaikinę nuotolinę pamoką, panaudojant įvairius skaitmeninius įrankius, išmaniąsias, virtualias programėles bei inovatyvias žaidybines aplinkas, kaip sukurti mokymąsi skatinančią aplinką, įtraukti mokinius į aktyvų, sąmoningą mokymą(si), jį individualizuoti ir diferencijuoti, derinti individualų ir grupinį mokymą(si), taikyti mokytis padedantį vertinimą. Rasa Pranevičienė, istorijos mokytoja metodininkė, pristatė pranešimą „Nuotolinio istorijos mokymo(si) instrumentai“, Laima Lapinskaitė, biologijos mokytoja ekspertė ir  Ramutė Žemaitienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, – „Integruotas biologijos – anglų kalbos ugdymas: pamoka – projektas, vykdant nuotolinį mokymą(si), Daiva Brukienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, – „Patrauklūs mokytojo „asistentai – padėjėjai“ bei išmanus jų taikymas mokymo(si) procese“. Deimantė Jankūnaitė, integruoto modulio „Menas, komunikacija ir verslumas“ mokytoja, pasidalijo patirtimi, kaip sekasi pritaikyti pamokoms ir ugdymo turinio kūrimui maketavimo ir grafinio dizaino kūrimo programą canva.com. Birutė Pukelienė, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė ir Aušra Rajaskaitė, istorijos mokytoja metodininkė, aptarė, kaip istorijos pamokose galima kalbų sintezė. Jūratė Slavinienė, Edita Baltuškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės ir Gintarė Bersėnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, referavo, kurie skaitmeniniai įrankiai geriausi pagalbininkai mokant/mokantis lietuvių kalbos. Apie inovatyvias ir žaidybines aplinkas – aktyvaus mokinių dalyvavimo pamokoje veiksnį kalbėjo Snieguolė Revuckaitė, chemijos vyresnioji mokytoja. Internetinio mokytojo komplekto 9 – 12 kl. (IMK. Matematika 4 viename), mažojo egzaminatoriaus (9-10 kl.) – RINGYS (mokinių testavimo priemonės), išmaniosios programėlės – desmos.com naudojimą  nuotoliniame mokyme(si) pristatė Vida Meškauskaitė, matematikos mokytoja ekspertė, Giedrius Vaitekėnas, matematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.

Metodinio renginio pranešimai padėjo atskleisti nuotolinio mokymo(si) lankstumą, įvairiapusiškumą, naujas galimybes, kurios įprastomis sąlygomis buvo tiesiog nepastebimos. Virtualios, nuotolinės ugdymo(si) aplinkos leido inovatyviai ir produktyviai įgyvendinti ugdymo programas, suteikė visiškai naujų galimybių bei priemonių. Pastarosios gali būti naudojamos bei toliau plėtojamos ir ateityje, kadangi išryškėjo jų efektyvumas ir patrauklumas šiuolaikiniam mokiniui.

Pasak O. V. Holmso, „šiame pasaulyje svarbu ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame…“. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojai nuotolinio mokymo(si) iššūkį įveikė, tad į ateitį žengia sėkmingai priėmę inovatyvumo paskatą, įgiję naujų progresyvių kompetencijų ir patirčių.

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė

Parašykite komentarą