Advokatas 1 of 1
Naudinga žinoti

Advokatė Vilija Viešūnaitė pateikė oficialią išvadą dėl visuomenėje rezonansą sukėlusio žaidimo

Jūsų atstovaujama advokatų profesinė bendrija TRINITI JUREX yra parengusi oficialią išvadą dėl „Dėl žaidimo „Laimėk mašiną“ atitikties teisės aktų reikalavimams“. Ar kada nors anksčiau teko nagrinėti panašią situaciją?

Konkrečiai tokia tai buvo pirma, tačiau panašių būta.

Kol kas, nesigilinant į daug emocijų visuomenėje sukėlusias situacijos detales, bet išnagrinėjus visas faktines aplinkybes kokias pagrindines išvadas padarėte?

  1. Žaidimo taisyklės iš esmės atitiko CK 6.244 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus reikalavimus loterijų ir kitų atsitiktinumu pagrįstų žaidimų taisyklėms.
  2. Žaidimo laimėtojai buvo išrinkti Žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. Nors Žaidimo taisyklėse nebuvo numatyta, kad krūtinės korekcijos operacijos laimėtoja bus renkama dviem etapais ir galutinį sprendimą dėl laimėtojos priims Perfectus Clinica gydytojai, ši aplinkybė neturėtų būti laikoma esminiu Žaidimo taisyklių pažeidimu (su sąlyga, kad galutinė laimėtoja bus nustatyta ir gaus Žaidimo taisyklėse nurodytą laimėjimą).
  3. Šiek tiek abejonių gali kelti Automobilio laimėtojo nustatymo procedūra, tačiau didesnė tikimybė, kad, esant ginčui, turint visus įrodymus, būtų patvirtinta, kad Žaidimo organizatoriai ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad patikrintų, ar Žaidimo laimėtojais išrinkti Instagram paskyrų valdytojai įvykdė visas dalyvavimo Žaidime sąlygas.

„Laimėk mašiną“ žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra buvo atliekama 2020 m. spalio 19 d. Kaip ji vyko? Kas ją stebėjo? Ar tai patvirtinta raštu?

Remiantis vertinimui pateikta medžiaga, Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūroje dalyvavo J. Žižė, Vilniaus Auto atstovas, agentūros Awocado Creative Studio atstovai.

Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra buvo atliekama 2020 m. spalio 19 d., be kitų asmenų, dalyvaujant ir antstoliui. Antstolis vaizdo įrašų pagalba užfiksavo Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūrą ir surašė 2020 m. spalio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 174/20/108 (toliau – Protokolas). Teisinė išvada parengta susipažinus su šiuo Protokolu ir Protokolo priedu.

Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūroje dalyvavo antstolis, t. y. subjektas, kuriam yra suteikta išimtinė teisė konstatuoti faktines aplinkybes. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 635 straipsnio 4 dalimi, antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią. Nei advokatų, nei audito įmonės dalyvavimas nebūtų užtikrinęs tokio Žaidimų laimėtojų nustatymo procedūros patikimumo kaip antstolio atliktas faktinių aplinkybių konstatavimas. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, darytina išvada, kad Žaidimo laimėtojų procedūros nustatymo metu buvo užtikrintas net aukštesnio lygio faktų konstatavimas nei nurodyta Žaidimo taisyklėse. Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra buvo filmuojama, laimėtojai nustatyti atsitiktine tvarka, programėlės „Random Number Generator“ pagalba sugeneruojant laimėtojo Bilieto numerį.

 Daugiausiai kritikos žaidimo organizatoriai sulaukė dėl to, kad jo laimėtojas neva neišpildė visų žaidimo sąlygų. Ar pavyko tai patikrinti?

Laimėtojas patvirtino, kad jis išpildė visas žaidimo sąlygas organizatoriams pateikdamas patvirtinimus raštu.

Turimuose dokumentuose ir žodiniuose paaiškinimuose išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad Žaidimo organizatoriai ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad patikrintų, ar Žaidimo laimėtojais išrinkti Instagram paskyrų valdytojai įvykdė visas dalyvavimo Žaidime sąlygas.

Visuomenė suabejojo žaidimo finalo rezultatu. Jei jį stebėjo antstolis, jei visas aplinkybes išnagrinėjo advokatų profesinė bendrija ir pažeidimų nerado, ar įmanoma dar imtis kažkokių priemonių, galinčių įrodyti situacijos skaidrumą?

Abejojančių bus visada, o jiems teisės aktai nurodo galimybę situaciją išaiškinti teisiniu keliu.

Kas nutiktų, jei, spaudžiami visuomenės, žaidimo organizatoriai būtų nusprendę išrinkti kitą nugalėtoją nei paskelbtasis spalio 19 d.?

Pirmasis laimėtojas turėtų teisę inicijuoti ginčą dėl prizo atsiėmimo ir nuostolių atlyginimo, nes tokią galimybę numato teisės aktai.

Ar teisės aktais yra reglamentuojamos prievolės, atsirandančios iš loterijų ir kitų žaidimų, grindžiamų rizika ar atsitiktinumu?

Taip, tai reglamentuojama teisės aktais. Konkrečiai – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.244 straipsnis.

Vėlgi, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, ar žaidimo organizatoriai privalėjo detaliai nurodyti pagrindinio laimimo prizo technines savybes, jo įsigijimo aplinkybes, savininko duomenis?

Prizo nurodymas turi būti aiškus ir neklaidinantis, tačiau informacijos kiekis nėra reglamentuojamas.

Atsižvelgiant į tai, kad dalyvavimas Žaidime buvo susietas tik su keleto paprastų veiksmų atlikimu, o ne su turtine (piniginės ar kitos išraiškos) įmoka, darytina išvada, kad detalios Automobilio techninės savybės, įskaitant jo naujumą, negalėjo turėti esminės įtakos priimant sprendimą dėl dalyvavimo Žaidime.

Kitų duomenų teisės aktais iš žaidimo organizatorių nurodyti neprašoma.

CK 6.244 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta: „Jeigu loterija ar kitoks žaidimas organizuojami įstatymų nustatyta tvarka, tai jų organizatoriaus ir dalyvio sutartimi laikomas loterijos ar žaidimo bilietas, kvitas ar kitoks dokumentas, nurodytas loterijos ar kitokio žaidimo taisyklėse. Šias taisykles tvirtina loterijos ar žaidimo organizatorius. Taisyklėse turi būti nurodyta loterijos ar kitokio žaidimo laikas, laimėtojo nustatymo tvarka, laimėjimo dydis ir jo išmokėjimo tvarka. Su šiomis taisyklėmis turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti“.

Ar automobilio tikrasis savininkas, nesvarbu, kas tai būtų – juridinis ar fizinis asmuo, turėjo teisę išsaugoti privatumą ir neskelbti savo duomenų?

Taip.

Žaidimo taisyklėse nebuvo nurodyta Žaidimo prizų perdavimo laimėtojams tvarka ir terminai. Tai yra kliūtis laimėtojui atsiimti laimėjimą?

Šią Žaidimo taisyklių spragą užpildo CK 6.244 straipsnio 4 dalis, nustatanti, kad tais atvejais, kai žaidimo taisyklėse nėra nurodytas laimėjimo išmokėjimo (perdavimo) terminas, laimėjimas turi būti išmokamas per vieną mėnesį nuo žaidimo rezultatų nustatymo.

Kadangi viešojoje erdvėje dėl žaidimo organizavimo, jo taisyklių, laimėtojų išrinkimo ir kitų, su juo susijusių aplinkybių, buvo paskelbta daug šmeižiančios, įžeidžiančios, garbę ir orumą žeminančios bei tiesos neatitinkančios informacijos, kaip patartumėte tokiu atveju elgtis žaidimo organizatoriams?

Teisės aktai įtvirtina galimybę kreiptis dėl garbės ir orumo pažeidimo ar įmonės reputacijos sumenkinimo. Jeigu išnagrinėjus situaciją paaiškėtų, kad yra sąlygos taikyti šias teisės normas, organizatoriai galėtų kreiptis į teismą ir prašyti paneigti informaciją bei atlyginti nuostolius.

Galbūt jau yra žengti kažkokie konkretūs žingsniai?

Dokumentų ruošimas yra procese.

 

 

 

Parašykite komentarą